عاشقونه

تاریخ: 08/06/1391 ساعت: 13 بازدید: 286 نویسنده: دانیال

اینجا زمین است رسم آدم هایش عجیب است! اینجا گم که میشوی به جای اینکه دنبالت بگردند فراموشت میکنند…! واینجامن ثانیه به ثانیه فراموش شدنم رامی بینمموضوعات:جمله عاشقانه ,
زمین-لعنتی زمین-لعنتی زمین-لعنتی زمین-لعنتی زمین-لعنتی امتیاز : 278 دیدگاه(0)

تاریخ: 02/06/1391 ساعت: 22 بازدید: 195 نویسنده: دانیال
خداحافظ خداحافظ خداحافظ خداحافظ خداحافظ امتیاز : 271 دیدگاه(0)

تاریخ: 11/03/1389 ساعت: 01 بازدید: 743 نویسنده: دانیال
دلتنگ-من-نشو-برو... دلتنگ-من-نشو-برو... دلتنگ-من-نشو-برو... دلتنگ-من-نشو-برو... دلتنگ-من-نشو-برو... امتیاز : 626 دیدگاه(0)

تاریخ: 09/03/1389 ساعت: 23 بازدید: 327 نویسنده: دانیال
مث-رویای-تو-خوابه مث-رویای-تو-خوابه مث-رویای-تو-خوابه مث-رویای-تو-خوابه مث-رویای-تو-خوابه امتیاز : 511 دیدگاه(0)

تاریخ: 10/03/1389 ساعت: 00 بازدید: 209 نویسنده: دانیال
من-به-عشق-تو-غروب-میکنم من-به-عشق-تو-غروب-میکنم من-به-عشق-تو-غروب-میکنم من-به-عشق-تو-غروب-میکنم من-به-عشق-تو-غروب-میکنم امتیاز : 567 دیدگاه(0)

صفحات مطالب

1|